Kallelse till årsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i Brf Hjortronstället 2 kallas till ordinarie föreningsstämma

Tid: 28 november 2018 19:00

Plats: Kyrkans lokal, Stallgatan 28

 

 

På stämman tar vi beslut kring föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018 och väljer styrelse för det kommande året.

I och med att vi beräknar att fusionera föreningen med Brf Hjortronstället 1 under första kvartalet 2019 kommer styrelsen att få en mycket kort mandatperiod. Bolagsverket kräver ytterligare ett stämmobeslut som godkänner fusionen. Efter att fusionen är genomförd kommer det att kallas till en extra föreningsstämma i den nya, gemensamma föreningen för att välja en gemensam styrelse.

Naturligtvis är stämman också ett bra tillfälle att hålla dig uppdaterad om vad som händer i föreningen. Styrelsen finns på plats och svarar gärna på frågor. De största pågående projekten just nu är utvecklingen av innergården och den planerade fusionen mellan Hjortronstället 1 och Hjortronstället 2.

 

Stämmohandlingar

BrfHjortronstället2ÅR20180630_kopia

Revisionsberättelse_ÅR17–18

 

 

 

 

Dagordning ordinarie föreningsstämma 28 november 2018

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 14. Arvode åt styrelsen och revisorerna
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och suppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner angivna i kallelsen
  a) Motion 1. Installation av flyttbara bollnät på innergården
  b) Nytt bekräftande beslut om att genomföra fusion genom absorption med Brf Hjortronstället 1
 19. Stämmans avslutande

 

 

 

 

 

 

 

Motion 1

Installation av flyttbara bollnät på innergården

Motinär: Emelin Shabo, E1002

Nu när sommaren varit kan jag konstatera att det flygit in väldigt många bollar in på min uteplats. Både på möbler, fönster och annat runtomkring.

Om tanken är att ni beslutar för att göra om innergården enl tidigare plan till en gräsplan med målburar o/e annat, så är det önskvärt att även lägga till nät som hindrar flygande bollar på båda kortsidorna om planen (kanske även behövs på långsidorna). Dvs så att bollar hindras att komma över på våra resp uteplatser.

Jag kan känna att det kan behöva göras något åt alla bollar som flyger i luften i gården/uteplatserna, för att inte riskera kostnader utpekade av dessa handlingar från barn som leker.

Jag föreslår att stämman beslutar att införa nät som man kan dra ut vid behov, när gummiasfaltsplanen byggs till. Detta så att bollar hindras av näten när de flyger utanför planen, och därmed uppkommer inga risker att bollarna hamnar på alla altaner/uteplatser runt omkring asfaltsplanen. Riskerna är annars dels att saker på uteplatserna går sönder och fönster raserar.

 

Jag föreslår att stämman beslutar:

 • att införa nät som man kan dra ut vid behov, när gummiasfaltsplanen byggs till.

 

Emelin Shabo, E1002

2018–09–27

 

 

 

 

 

Styrelsens svar på motion 1 angående installation av flyttbara bollnät på innergården

Styrelsen delar motionärens grundläggande ansats om att regelbundet inflygande bollar på uteplatsen intefaller inom ramen för vad som får anses vara förenat med att ha en bostadsrätt med uteplats mot innergård. I ombyggnadsplanen för innergården finns heller inga bollspelsattribut som till exempel målburar eller utmålad fotbollsplan. Vår och samfällighetens ståndpunkt är att enklare bollek får tolereras på innergården, medan mer avancerat bollspel, som riskerar att störa grannar, bör utföras på en bollplan med högre stängsel, vilket det finns flera av i vårt område. För att visa vilken typ av aktivitet vi anser att gården är ämnad för kommer markeringar i gummiasfalten för exempelvis enklare ”bollruta” och hopp-hage kunna göras vid ombyggnaden.

Styrelsen ser hellre att bollspelandet på innergården regleras och minimeras genom symbolisk kommunikation, som nämns ovan, eller vid behov genom regulativ kommunikation som exempelvis ordningsregler.

Styrelsen anser vidare att nät skulle innebära visuella inskränkningar av innergårdens miljö. Därtill är det tänkbart att näten inte kommer att lösa det upplevda problemet genom att bollspelarna inte drar ut dem inför spelet. Nät kan till och med ha motsatt effekt genom att visa upp att vår gård är extra lämpad för bollspel och att vi därigenom får mer bollspel på gården.

Slutligen ägs innergården rent tekniskt av Stallets samfällighet, och stämman i Brf Hjortronstället 2 har inget mandat att besluta över den. Därmed faller möjligheten att på stämman ta något bindande beslut gällande innergården.

 

Styrelsen yrkar därför:

 • att motionen avslås i sin helhet.
 • att stämman uppdrar åt styrelsen att inför samfälligheten tydliggöra föreningens åsikt när det kommer till risken för inflygande bollar på uteplatserna samt åsikten att innergården samt kommunikation i anslutning till den bör utformas för att minimera störningar för boende

 

Styrelsen

2018–11–07