Revisionsberättelsen har inkommit

I dag har styrelsen fått ta del av revisionsberättelsen för årsredovisningen 2017–07–01—2018–06–30. Revisionsberättelsen innehåller inga anmärkningar mot årsredovisningen eller styrelsens förvaltning av föreningen under räkenskapsåret. Revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Revisionsberättelsen i sin helhet finns att läsa bland stämmohandlingarna.