Motion till årsstämma

Motion 1 till årsstämma 2019:

Motion har inkommit, med yrkande:

  • Föreningsstämman anmodar styrelsen att amortera 2 miljoner kronor per räkenskapsår!

Klicka här för att läsa motionen i sin helhet.

 

Styrelsens svar på motionen

Rättelse av felaktig uppgift i motionen – föreningen amorterar redan
Till att börja med vill styrelsen tillbakavisa påståendet att föreningen inte amorterar. För närvarande amorterar föreningen 600 tkr per år. Därtill har föreningen ett årligt sparande som tillsammans uppgår till ungefär den nivå motionen beskriver. Styrelsen anser därför att motionens delsyfte, så som vi uppfattar det, om att stärka och säkra föreningens ekonomiska ställning, redan är uppnått. Motionens andra delsyfte, så som vi uppfattar det, om att sänka föreningens belåningsgrad, är inte uppnått.

Föreningens nuvarande belåning – under snittet för nya föreningar
Föreningen hade sista juni 2019 lån på ca 10 500 kr/kvm, vilket är högt, men långt ifrån högst, sett till alla bostadsrättsföreningar i landet, men strax under snittet för nybildade föreningar (Sustend 2018. Snittbelåning: nya föreningar 11 850 kr/kvm; alla föreningar 5700 kr/kvm).

De betygsättningar (ratingar) som motionären hänvisar till anser vi inte vara allmänt vedertagna och de är därför vanskliga att förhålla sig till. De drivs inte av ekonomiska institut utan av vinstdrivande företag som till exempel säljer ekonomiska förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar. Betygets huvudsyfte är att vara säljargument och marknadsföring för företagets tjänster, och betygen används inte av andra leverantörer, likt kreditupplysningstjänster som finns för privatpersoner och aktiebolag. Därför anser styrelsen inte att det är intressant att använda den typen av betygsättningar, utan vi förhåller oss hellre till de kreditvärderingar som görs av till exempel vår bank när den sätter vår ränta. Banken har inte anmärkt något på vår ekonomi och har fortsatt att ge oss låga räntor, vilket vi tar som tecken på att vår kreditvärdighet fortsatt är god. Som motionären noterat har vår revisor, med god insyn i olika bostadsrättsföreningar, inte heller anmärkt på belåningsgraden.

Styrelsens ställningstagande till motionen
Styrelsen ställer sig helt bakom motionärens vilja att amortera på föreningens lån, för att få ner vår belåningsgrad. Styrelsen arbetar sedan fusionen i somras med en pågående översyn av våra lån, med framtagande av en långsiktig strategi och plan för amortering.

Styrelsen tycker att det vore olyckligt om stämman beslutade om föreningens amorteringsnivåer. Det är ett beslut som ligger inom löpande förvaltning, och att binda upp det i ett stämmobeslut skulle göra att styrelsen tappar viktig flexibilitet om det ekonomiska läget i samhället eller i föreningen skulle ändras, vilket i ett antal hypotetiska situationer skulle kunna få katastrofala konsekvenser med framför allt hastigt och kraftigt höjda avgifter.

Styrelsens yrkanden
Styrelsen yrkar:

  • att motionens att-sats avslås
  • att stämman uppdrar åt styrelsen att se över föreningens lån och amorteringen av dem samt besluta om långsiktig strategi för amortering av föreningens lån, i samband med den löpande förvaltningen

Fotnot: Föreningens lån uppgick per 2019–06–30 till 93 106 325 kr. Totalytan uppgår till 8859 kvm. Lånen har sedan dess amorterats med 250 000 kr och uppgår per 2019–11–05 till 92 856 325 kr.