Föreningsstämma 21 december 2020

Kallelse till föreningsstämma

Medlemmar i Brf Hjortronstället kallas till ordinarie föreningsstämma

Tid: 21 december 2020 19:00
Plats: Enbart digital årsstämma

På grund av den nuvarande situationen med spridningen av covid-19 beslutade styrelsen att årsstämman i år hölls enbart digitalt. Röstning till stämman skedde genom poströstning. Besluten fattades med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Dagordning föreningsstämma 21 december 2020

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 14. Arvode åt styrelsen och revisorerna
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och suppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner angivna i kallelsen
  a) Styrelsens långsiktiga strategi för amortering av föreningens lån
  b) Motion 1 – Amortering av föreningens lån
 19. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till styrelse 2021

Ledamöter
Christer Johansson – vald 2019 på 2 år
Emelin Shabo – vald 2019 på 2 år
Lina Jan – nyval 2 år
Nicklas Wallgren – nyval 2 år
Maria-Edessa Barmousa – fyllnadsval 1 år
Mohammad Taki – nyval 2 år
Sanna Gorgis – nyval 2 år
Tomas Tuz – vald 2019 på 2 år

Suppleanter
Edip Sarac – nyval 1 år (har återtagit sin kandidatur)
Camilla Fares – nyval 1 år
Gabriel Altun – nyval 1 år

Valberedning
Åke Andersson – nyval 1 år
Andreas Ellsén – nyval 1 år

Arvode åt styrelsens och valberedningens ledamöter
Valberedningen föreslår att nuvarande arvodesnivå om 4 prisbasbelopp kvarstår. Arvodet sänktes 2019 från ca 5,5 prisbasbelopp och ligger i dag på en normal nivå jämfört med andra föreningar i jämförbar storlek.
Arvode åt revisor föreslås enligt löpande räkning.

Styrelsens förslag till stämmofunktionärer

Stämmoordförande: Martin Ruist, med Niklas Johansson som reserv.
Justeringsman tillika rösträknare: Maria-Edessa Barmousa