Föreningsstämma 27 november 2019

Kallelse till föreningsstämma

Medlemmar i Brf Hjortronstället (firma Bostadsrättsföreningen Hjortronstället 1) kallas till ordinarie föreningsstämma

Tid: 27 november 19:00
Plats: Svenska kyrkans lokal, Stallgatan 28

 

Dagordning föreningsstämma 27 november 2019

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse (på grund av sjukskrivning är revisionsberättelsen försenad)
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Arvode åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 39 i stadgarna
  1. Andra beslut om reviderade stadgar (länk, öppnas i ny flik).
  2. Motion gällande amortering av föreningens lån (länk, öppnas i ny flik)
 18. Stämmans avslutande