Vår innergård delar vi på tillsammans, och vi vill påminna om att vi alla måste hjälpas åt att hålla gården fri från skräp som papper eller cigarettfimpar. Eftersom vår innergård har en lekplats omfattas den av rökförbudet enligt tobakslagen. Enligt lagen får rökning inte ske inom synhåll från lekplatsen, vilket innebär att alla gemensamma ytor på gården omfattas av rökförbudet.

Tänk också på att ta med din cigarettfimp till din egen lägenhet när du rökt. Det är inte tillåtet att slänga fimpar på marken eller vid våra entréer. Hittar du skräp när du är ute på gården får du gärna hjälpa till att slänga det i sopsugen, som ju finns lätt tillgänglig.

Den nyinrättade sociala kommittén i föreningen planerar för en gårdsfest i föreningen. Vi ser fram emot en trevlig eftermiddag med ett fika-knytkalas där var och en tar med de bakverk de vill mumsa på. Med anledning av den pågående coronavirus-epidemin har vi valt att flytta fram gårdsfesten till efter sommaren, för att underlätta planeringen.

Exakta tider för gårdsfesten, och mer information, kommer att kommuniceras separat.

Vi har uppfattat att det finns önskemål om att utöver de befintliga cykelförråden kunna ha någon form av ytterligare inlåsning, som kan hyras separat av de som har dyrare cyklar där försäkringen kräver det. Vi håller därför på att se över vilka lösningar som finns och vilka utrymmen vi har i vår fastighet som skulle kunna lämpa sig väl för detta ändamål.

Den 20 april är det dags för sopning av garaget. Mer information kommer separat, men under tiden sopningen pågår är det viktigt att garaget är tomt på alla bilar. Observera också att det inte är tillåtet – varken under sopningen eller annars – att förvara någonting annat än sin bil på parkeringsplatsen. Förbudet mot att förvara lösa föremål på garageplatserna har att göra med brandskyddet, som vi är tvungna att rätta oss efter enligt lag.

Vill du att planteringarna på vår innergård och runt vårt hus ska bli lite finare? Då vill du hjälpa till i vår nya trädgårdsgrupp. Gruppen kommer att planera vilken växtlighet och buskar vi ska ha för att få en mysig atmosfär. Till hjälp finns Fastighetsägarnas trädgårds-planerare och när det är dags för plantering tar vi in professionella trädgårdsmästare. Du behöver inga andra förkunskaper än en vilja att få ännu trevligare innergård och rabatter.

Vår största leverantör och samarbetspartner är Fastighetsägarna Service Stockholm som tidigare har skött såväl fastighetsskötsel som -förvaltning för båda de gamla föreningarna samt för samfälligheten, som har hand om garaget. Vi har därför nu omförhandlat avtalen för att slå ihop dem och få en än mer sammanhållen kontroll över vår fastighet, och Fastighetsägarna har nu helhetsansvar för såväl förvaltning, drift och energi. Har du frågor om fastighetsförvaltningen är du alltid välkommen att ta kontakt direkt med Fastighetsägarna.

Sammanslagningen av avtalen har gjort att vi sparar ungefär 30 000 kr/år, jämfört med före fusionen.

Arbetet med att utreda och åtgärda ventilationen i hus 1 (Oxenstiernas allé) och 2 (Skördegatan) går så sakteliga framåt. Bakgrunden är att Lindbäcks inte fått någon godkänd OVK vid 2- eller 5-årsbesiktningarna. Styrelsen har haft regelbundna möten med Lindbäcks om problemet men processen har varit långsam. I början av oktober var den tyska tillverkaren av ventilationssystemet i alla fall på plats och undersökte systemet, och vi inväntar nu besked från Lindbäcks om hur de går vidare. Vi kommer i samband med injusteringen och mätningen att behöva tillgång till alla lägenheter, framför allt på Oxenstiernas allé, men eventuellt även på andra adresser. Mer information om det kommer så snart vi har den.

För att få tillgång till strömningstjänsten Comhem Play till ditt TV-abonnemang måste du ringa Comhem och ändra ditt TV-abon-nemang till det som ingår i Digital-TV Bas, vilket är det som ingår utan kostnad i vårt gruppavtal. Om du inte ringer och ändrar ditt abonnemang riskerar du att bli felaktigt fakturerad för det gamla TV-abonnemanget. Får du en faktura för det ska du inte betala den utan ringa till Comhem och få den makuler

Ring Comhem Gruppavtal på 0775-17 17 20 för att ändra ditt abonnemang. Ring före 4 december för att inte riskera felaktig fakturering

 

Varför måste varje medlem ringa in och ändra?

Det är tyvärr Comhems regler. Vi har frågat om de inte bara kan ändra alla abonnemang så att de följer med gruppavtalet, men det går tyvärr inte. Avtalen är slutna med dig som individ, på ditt personnummer, och vi som förening får inte företräda dig och ditt personnummer. Därför är det inte lagligt möjligt att göra ändringen centralt.

 

Vad händer om jag ringer in för sent?

Då riskerar du att bli fakturerad för den gamla TV-tjänsten av Comhem, eftersom den inte längre ingår i föreningens gruppavtal. Du ska dock inte betala den fakturan utan ringer till Comhem och får den makulerad.

 

Vad gör jag om jag får en faktura på Digital-TV Grund?

Då ringer du till Comhem och begär att få den makulerad, och i samma veva kan du ändra ditt abonnemang till det som ingår i vårt gruppavtal.

 

Vad ska jag säga till Comhem när jag ringer?

Vi har blivit instruerade att du ska säga att du “vill ändra ditt TV-abonnemang till det som ingår i Digital-TV Bas”.

 

Vilket telefonnummer ringer jag?

Du ringer till Comhem Gruppavtal på 0775-17 17 20. Där är det vanligtvis kortare kö än på vanliga kundtjänst.

Motion 1 till årsstämma 2019:

Motion har inkommit, med yrkande:

  • Föreningsstämman anmodar styrelsen att amortera 2 miljoner kronor per räkenskapsår!

Klicka här för att läsa motionen i sin helhet.

 

Styrelsens svar på motionen

Rättelse av felaktig uppgift i motionen – föreningen amorterar redan
Till att börja med vill styrelsen tillbakavisa påståendet att föreningen inte amorterar. För närvarande amorterar föreningen 600 tkr per år. Därtill har föreningen ett årligt sparande som tillsammans uppgår till ungefär den nivå motionen beskriver. Styrelsen anser därför att motionens delsyfte, så som vi uppfattar det, om att stärka och säkra föreningens ekonomiska ställning, redan är uppnått. Motionens andra delsyfte, så som vi uppfattar det, om att sänka föreningens belåningsgrad, är inte uppnått.

Föreningens nuvarande belåning – under snittet för nya föreningar
Föreningen hade sista juni 2019 lån på ca 10 500 kr/kvm, vilket är högt, men långt ifrån högst, sett till alla bostadsrättsföreningar i landet, men strax under snittet för nybildade föreningar (Sustend 2018. Snittbelåning: nya föreningar 11 850 kr/kvm; alla föreningar 5700 kr/kvm).

De betygsättningar (ratingar) som motionären hänvisar till anser vi inte vara allmänt vedertagna och de är därför vanskliga att förhålla sig till. De drivs inte av ekonomiska institut utan av vinstdrivande företag som till exempel säljer ekonomiska förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar. Betygets huvudsyfte är att vara säljargument och marknadsföring för företagets tjänster, och betygen används inte av andra leverantörer, likt kreditupplysningstjänster som finns för privatpersoner och aktiebolag. Därför anser styrelsen inte att det är intressant att använda den typen av betygsättningar, utan vi förhåller oss hellre till de kreditvärderingar som görs av till exempel vår bank när den sätter vår ränta. Banken har inte anmärkt något på vår ekonomi och har fortsatt att ge oss låga räntor, vilket vi tar som tecken på att vår kreditvärdighet fortsatt är god. Som motionären noterat har vår revisor, med god insyn i olika bostadsrättsföreningar, inte heller anmärkt på belåningsgraden.

Styrelsens ställningstagande till motionen
Styrelsen ställer sig helt bakom motionärens vilja att amortera på föreningens lån, för att få ner vår belåningsgrad. Styrelsen arbetar sedan fusionen i somras med en pågående översyn av våra lån, med framtagande av en långsiktig strategi och plan för amortering.

Styrelsen tycker att det vore olyckligt om stämman beslutade om föreningens amorteringsnivåer. Det är ett beslut som ligger inom löpande förvaltning, och att binda upp det i ett stämmobeslut skulle göra att styrelsen tappar viktig flexibilitet om det ekonomiska läget i samhället eller i föreningen skulle ändras, vilket i ett antal hypotetiska situationer skulle kunna få katastrofala konsekvenser med framför allt hastigt och kraftigt höjda avgifter.

Styrelsens yrkanden
Styrelsen yrkar:

  • att motionens att-sats avslås
  • att stämman uppdrar åt styrelsen att se över föreningens lån och amorteringen av dem samt besluta om långsiktig strategi för amortering av föreningens lån, i samband med den löpande förvaltningen

Fotnot: Föreningens lån uppgick per 2019–06–30 till 93 106 325 kr. Totalytan uppgår till 8859 kvm. Lånen har sedan dess amorterats med 250 000 kr och uppgår per 2019–11–05 till 92 856 325 kr.