Extra föreningsstämma 9 juni 2019

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmar i Brf Hjortronstället (juridiskt namn Bostadsrättsföreningen Hjortronstället 1, 769623-9180) kallas till extra föreningsstämma

Tid: 9 juni 15:00
Plats: Innergården

för att ta beslut om
– arvode åt styrelsen
– val av ny styrelse
– reviderade stadgar för föreningen, inklusive att föreningen byter firmanamn till Brf Hjortronstället

 

 

Efter fusionen mellan Brf Hjortronstället 1 och 2 behöver de tidigare styrelsemedlemmarna från Brf 2 formellt väljas in i styrelsen vid en extra föreningsstämma. Även sammanslagningen av de båda föreningarnas styrelsearvoden behöver formellt bekräftas av stämman.

Vid stämman passar vi också på att ta ett första beslut för reviderade stadgar, där föreningens firmanamn ändras till Bostadsrättsföreningen Hjortronstället (utan siffror) samt att antal styrelseledamöter enligt stadgarna ökas för att hantera den nu dubbelt så stora föreningen.

Sommaren 2016 skrevs Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och Bostadsrättslagen (1991:614) om, så nödvändiga ändringar utifrån det finns också i de reviderade stadgarna. Hjortronstället 2 gjorde den anpassningen 2017 och valde då att också göra stadgarna tydligare och bättre strukturerade, varför styrelsens förslag nu utgår ifrån deras disposition.

Tillsammans med denna kallelse har du fått en informationsbroschyr om fusionen och vad den innebär. All information finns också på www.hjortronstallet2.se/fusion

 

 

Dagordning extra föreningsstämma 9 juni 2019

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Arvode åt styrelsen

Valberedningen yrkar att tidigare totala årliga arvodesbelopp för styrelserna om ~5,3 prisbasbelopp sänks till 4 prisbasbelopp. Det ger en årlig besparing om ca 80 000 kr.

 1. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelse finns att läsa nedan.

 1. Första beslut om reviderade stadgar

Klicka här för att läsa styrelsens förslag till reviderade stadgar.

 1. Stämmans avslutande

 

Valberedningens förslag till ny styrelse:

 • Niklas Johansson, omval (Skördegatan 4)
 • Åke Leijon, omval (Oxenstiernas allé 33)
 • Angelica Henningsson, omval (Oxenstiernas allé 33)
 • Andy Daita, omval (Skördegatan 4)
 • Martin Ruist, nyval (tidigare ledamot Brf 2), (Mönstringsvägen 1)
 • Andreas Ellsén, nyval (tidigare ledamot Brf 2), (Mönstringsvägen 3)
 • Emelin Shabo, nyval (Stallgatan 30)
 • Christer Johansson, nyval (Stallgatan 30)

Enligt nu gällande stadgar består styrelsen av upp till fem ledamöter och tre suppleanter, som väljs till nästa ordinarie årsstämma. Enligt de reviderade stadgarna, som blir giltiga från årsstämman i höst, består styrelsen av upp till åtta ledamöter och tre suppleanter som väljs på överlappande 2 år.