Stadgar 2019

Föreslagna förändringar i stadgarna vid extra föreningsstämma 9 juni 2019

Förändringarna görs med tre syften:

  • Ändra firmanamnet till Bostadsrättsföreningen Hjortronstället.
  • Anpassa stadgarna efter förändrad Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft 2018. Dessa förändringar är i vissa fall nödvändiga för att stadgarna inte ska gå emot lagen och i vissa fall önskade genom att lagen lättats upp, till exempel i fråga om elektronisk kommunikation.
  • Förbättra läsbarheten, tydligheten och strukturen i stadgarna.

 

§ 1 – Föreningens firma ändras till Bostadsrättsföreningen Hjortronstället.

Tidigare § 2 stycke 3 samt § 19 strykes. Styckena berör upplåtelse av bostadsrätter vilket enbart är relevant när föreningen grundas.

§ 13 hänvisade tidigare till en sedan 2011 upphävd lag. Hänvisningen har tagits bort och högsta belopp för överlåtelse- och pantsättningsavgift har höjts från 2,5 % respektive 1 % till 3,5 % respektive 1,5 %. Nivåerna är i enlighet med vad andra föreningar har och möjliggör för styrelsen att täcka eventuella prisökningar från den ekonomiska förvaltaren för dessa avgifter utan att behöva ändra stadgarna.

§ 15 om styrelsen: antalet ledamöter ändras från “minst tre och högst fem” till “minst fem och högst åtta”. Mandatperioden, som tidigare inte definierades, tydliggörs till kalenderår. Ledamöterna väljs på två år istället för ett, för att undvika att alltför stor del av styrelsen byts ut vid samma stämma.

§ 18 om revisorer: revisorernas mandatperiod definieras.

§ 18 och 24 – nya tidsgränser för revisorernas arbete och kallelse till stämma, som följd av att motsvarande förändringar gjorts i Bostadsrättslagen.

§§ 19 och 31 är nya paragrafer.

§ 21 utökas med möjligheten för icke-medlemmar att närvara på eller följa stämman, under förutsättning att alla närvarande röstberättigade på stämman godkänner det. På dagordningen i § 23 har punkt 8 “Fråga om närvarorätt på föreningsstämman” lagts till. Möjligheten att öppna upp finns i och med ny Lag om ekonomiska föreningar.

§ 25 lättas upp genom att medlem får företrädas av valfritt ombud och får medföra valfritt biträde. Enligt tidigare stadgar begränsades det till make/maka eller annan medlem. Möjligheten att öppna upp finns i och med ny Lag om ekonomiska föreningar.

§ 27 ändras så att avsättning till fonden “får minskas” med avskrivningar från tidigare “ska minskas”, för att vi ska kunna göra avsättningar till underhållsfond även när vi gör negativt resultat efter finansnetto genom att vi gör stora avskrivningar på våra hus.

§ 46 om hur föreningen ska kommunicera med sina medlemmar. Nya Lagen om ekonomiska föreningar möjliggör för oss att i vissa fall använda elektronisk kommunikation, och vi för in de möjligheterna även i stadgarna.

Styrelsens fullständiga förslag till reviderade stadgar finns att ladda ner här och kan fås i tryckt version genom att maila till info@brfhjortronstallet.se.